X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

باور هایی از جنس تو

و تو پایان ویرانی منی

اسپاگوش :))واقعیتش خب اگ پست قبلو‌خوندی بنده قرار بود دیگ ننویسم...

با دیدن کامنتت خودمو زدم ب بیخیالی ولی واقعیتش عذاب وجدان داشتم...تا اینک کامنت دومت ب دستم رسید و‌نتونستم انقد بی رحمانه بگذرم

اولا لطفا مارو از الگو‌گرفتن برها:))من الگوی خوبی نیستم این ن تواضع ن هیچی واقعیت ادم های بزرگ رو الگو قرار بده ن منو:))

خب اسپا گوش اسمتم بامزس:))

ی سری سوالا پرسیدی ک ب شدت طولانین جوابش برا همین گفتم ی پست برات بذارم‌

خب سوال اولت خیر...

سوال دوم :ببین فرزند‌جان پیشنهاد ما ادامه دادن با مهندس مهربان هس:))

سوال سوم:من میگم اره ...ببین فرزند من میفهمم تو‌هدفت شریفه ترازتم انقدام فجیع نی ک بخای اینطوری کنی،مورد دیگ گیرمم اونی ک میگی هستی،می دونی اسپاگوش من دوبار ته این راهو رفتم حکایت رسیدن و‌نرسیدن شدن و‌نشدنشو این خودتی ک رقم میزنی،میدونی اسپاگوش ،سال اول کنکورم اگ فقط دوماه دندون رو‌جیگر میذاشتم الان رسیده بودم شک ندارم و سال دوم ما و‌همان اشتباهات گذشت...می دونی اسپاگوش تو‌ک الان مختصاتت خوب باشد این تراز مال شریف نیس ک بدرک...مگ فردا کنکوره ک‌ داری این طور حکم صادر میکنی؟۴ماه زمانی ک اگ تو بخای اسپاگوش بهت قول میدم‌میشه...

حاضرمم قسم‌بخورم پاش...باش رقابت واس شریف زیاد هرچی،توم‌کم نداری از اونا بکش بالا خودتو...خودت میگی اشکالاتو یافتتی،خب چی از این بهتر تو‌با تراز ۶۰۰۰و‌خورده خوب بهت قول میدم اون اشکالارو‌درستش کنی شریف واس توعه...

اسپاگوش درگیر تراز و‌کوفت و زهرمار نشو ک همین منو بدبخت کرد ببین اینارو‌ک دارم میگم برات قصه نیس ها ،حقیقت زندگی ی ادمه اسپاگوش لطفا با ی سری ا ز احساسات کاذب طعم تلخ پشت کنکور ماندن را سهم خودت نکن فک نکن سال بعد میش ۴۸ساعت ن اتفاقا باور کن باور کن میش ۱۲ساعت...

پس لطفا این چرندیات احمقانه را بنداز دور خودت گفتی حرفام میتونه بهت کمک کنه‌چون من ته این راهو رفتم و اومدم پ چون تهشو رفتم و‌اومدم دارم میگم این چرندیاتو بشنو و باور نکن و‌دراخر  لعنت بر قلم‌چی

اگر ب تراز بود الان جای کلی ادما باید فرق میکرد تلاشتو بکن ولی ن ب خاطر تراز هدف تو‌کنکور ....بیا جلو بی تراز و‌کوفت وظیفه را انجام بده این چیزایی ک تو‌بهش فک میکنی همش فرعه مهندس:))من تهشو‌میدونم ها پ باور کن

و‌مورد دیگ خب یکم س مطالعه و‌تست من‌گول زنندس:))من س مطالعه ام پایبنن ولی تعداد تستم بالاس حالا ن خیلی بالا ولی در حدی هس ک ب خاطر س مطالعه کمم خودمو نزنم:)) اونم خب مسلمه من دوسال دارم با این کتابا زمان بهم میبافم و کلهم پایمم خوبه...پ این جا من چیزی نگم در مورد خودم بهتره چون توم‌مدرسه ایی هستی پ کلی فرق داریم هرچن با اوضاعی ک داری من از تستات راضیم:))فقط بکش بالا چون با توضیحاتت گنجایشت بالاس:+)و‌مرور خودتم‌گفتی یکی ا  زمشکلات ک مطمنم رفعش میکنی چون تو‌هدف داری:))

ا ری حتما جامع سنجشو بیا:))

و‌سوال دیگتم هان،این بود ببین تحلیلی جیگره:))باهاش را بیا درصدتم بد نی،ولی می دونی چیه درد تحلیلی فرار بودنشع،از بس پر از فرموله پ نمین مرور زیادو بهت توصیه میکنم اره ب نظرم فک  خوبیه بعد برنامت با موج بیا جلو

خب من هندسه حذفی دارم:!روم ب دیوار...ببین من هندسم خوب و اثباتمم همین طور کلا قدرت اثباتم خوب ولی خب تشریحیش ، تستای هندسه رو‌اگ ۱۰دیق بهم‌وقت بدن حل میکنم ولی خب ۱۰دیق نیس و ی دیقه و اندیه..برا همین با تمام ارادتی ک ب اثبات قضایای هندسع دارم ی فوصلیو‌حذف کردم‌ولی تبدیلاتو حجمو‌دو‌فصل اول هندسه یک‌و‌دو رو دارم:))بقیش حذف درحد درسنامه بی تستی:))توم‌گفتی دایره رو‌حذف کردی میگم مشکلی نی ...

چون تست هندسه نمیش حساب روش باز کرد اره منم میگم عوضش بیشت  رو دیف ک جواب دادنش ب شرط  کار کردنش امکان پذیره کار کن...

پ اینم نگران نباش:))اون ک‌حذف اصن من ۱۰۰سال دیگ کنکو ر بدما ها باز تکواژ واژه مشتقات و مرکب و ربط و‌این کوفتیا حذفن:))عاغه تکواژ چیه پییففف...اینم توم با توضیحاتی ک دادی حالی بدتر از من داری:))حذفش اصن حلاله اری قرابتو بچسب:))

خب اسپاگوش برات موفق هایت هارو ارزو میکنم لیاتقتشو داری قول میدم اشکالاتو دیگ تکرار نکنی کلی بهت ر میشی...

معذرت برای دیر ج دادن...

مدرسه وقت گیره درس اما قدرشو بدون:)نذار بشی مث من ک برا رفتنش در حد ثانیه ...

نذار با اسم مدرسه و‌دبیرات اشکات بریزن...ازش خاطرن بساز این نفسای عاغرو‌ن مث من ک با تمام قوا گند زدم اصن نرفتم مدرسه بی خود و الکی...و اون روزای خوبو از خودم صلب کردم...

ببین رفیق من خوب تمومش کن از تمام توانت بهره ببر،اون حرف خودت من خیلی رو س مطالعه تاکیبد ندارم همون تعداد تست برام مهم تره اگ تعداد تستت خوبه ک فک کنم گفتی خوب پ نگران س مطالعه نباش شکر خدا نشون میدع ک تو‌پتانسیلت بالاس...

و‌اسپاگوش ب عنوان کسی ک دوتا پیرهن تو این راه پاره کردم بهت میگم ،درکت میکنم با تمام سلول هام حرفات عین پریسایسال ۹۵بود اما پریسای سال ۹۵بحرانی تصمیم گرف ...اشتبا فک کرد اشتبا چرتک انداخت حساب کتابش اشتباهی شد فک کرد ته خطه اما درس همون روزی ک فک کرد ته خطه پریسا فقط ی راند دیگ ب موفقیتش مونده بود ،اون روز لعنتی اردیبهشت کافی بود پریسا ی جور دیگ فک‌کنه اون روز خرداد ماه ک پی جزوم میگشتم و ی لحظه ک سرمو بالا اوردم و اون فکر لعنتی ب ذهنم رسید کافی بود پریسا ی چک محکم بزنه تو گوشش ومیگف خف شو‌و شرو میکرد ب خوندنش...

اسپا گوش توم دقیقا چیزی ب موفقیتت نمونده خرابش نکن ک مطمنم نمیذاری...

تهشو برو اسپاگوش مث الانت ک محکمی محکم بمون و حتی محکم تر اسپاگوش تهشو برو ببین نذار مث من ی عمر حسرت اینک اگ تا تهشو میرفتم شاید...رو‌دلت بمونه

گفتی جوابتو بدم‌چون مطمنی برات مفیده،برات نوشتم ب امید همون حرفت ک برات مفید باشه بهم‌گوش بده اسپاگوس کم نیار کم نذار...

اون فکرا خود کثافتشه خود  شیطونه نذار بهت مسلط شه بعد ها خلاص شدنش مصیبت است...

شکر خدا موقعیت فلاکت باری نیاری خیلیم خوبه و میتونه بهت  و بهتر و بهتر شه پ با قدرت کار کن و بیا جلو اسپاگوش...خدا منتظر توعه،منتظرش نذار چون درد شرمنده شدن خیلی سخته اسپاگوش درد شرمنده شدن هیچ دوایی تسکینش نمی دهد کشیدم ک میگم...

اشک شوق بی پایان را ب خودت ب خدات ب کسانی ک با تمام وجود دوست دارن هدیع بده ن غم را ن گریه ن اینک با هربار نگاه کردنت و‌مرور ی خاطراتی بارها و بارها پیر شوند و تو‌فقط نظارگرشان باشی...

اسپاگوش قوی باش دختر چیزی ک هنوز ازت صلب نشده را از خودت صلبش نکن اسپاگوش...این بزرگترین حماقت من بود سوت پایان را زمانی زدم ک درس کلی وقت داشتم...

خدایت را خدایت را دریاب خداوندت منتظظر توست منتظر رسیدنت می ماند...اسپاگوش فقط شرمنده نباش همین نذار ک انقد شرمنده بشی ک روت نشه ب اسمانش نگا کنی و ...اسپاگوش دست پر برو تهش چی میشه را رها کن تو وظیف را درس انجام بده اسپاگوش چرتک ننداز نگو من من من من...بگذار خدا کارش را انجام بدهد تو باشو تلاشت را تا اخرین نفس ۷تیر راس ساعت ۱۲و ۱۰دیق انجام بده و بقیش خدا داند...جوری بجنگ ک ۷تیر بگی من تمام اسپاگوش را گذاشتم تمامش را ن ی عمر  کی مرور ساده بشه کابوست و‌ همیشه خودت را سرزنشکنی ک اگ مرور میکردم ۴۰تا سوالو‌ج میدام...پس تو اسپاگوش را خالص در میدان بذار...می دونی اسپاگوش کم نذار ...

اسپاگوش اگ این ۴ماه ب شریف نرسی افسانن های سال بعد را باور نکن تو‌اگ ۴ماهه ب شریف نرسی بهت قول میدم ۱۰ساله ام نمیرسی...پس بجنگ دختر چیزی نمونده ک کارت دانشجویی شریفتو کنار کارت ملیت بذاری...

برات ارزوی ارامش را دارم ن چیز دیگر...هر سوال دیگ ایی داشتی در خدمتم ن اتفاقا من سر ذوق میام برا ادم های خوش انرژی مث شما بنویسم

و تاخییرم د  رنوشتن دلیلی بود ک بالا گفتم...خب اینو‌ پستو ک خوندی جلدی بپر پای درست وقت کشیم نکن:))

چیزی ب طلوع ناب ترین روز زندگیت نمانده بدو‌دختر...

توکل کن...توکل واقعی ن توهم توکل داشتن:))

تهشو تو‌تموم کن ن اشتباهات...


[ شنبه 21 بهمن 1396 ] [ 01:31 ] [ باور ]

[ 6 نظر | چاپ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه