شنبه 21 بهمن 1396

اسپاگوش بخاند

اسپاگوش :))واقعیتش خب اگ پست قبلو‌خوندی بنده قرار بود دیگ ننویسم...

با دیدن کامنتت خودمو زدم ب بیخیالی ولی واقعیتش عذاب وجدان داشتم...تا اینک کامنت دومت ب دستم رسید و‌نتونستم انقد بی رحمانه بگذرم

اولا لطفا مارو از الگو‌گرفتن برها:))من الگوی خوبی نیستم این ن تواضع ن هیچی واقعیت ادم های بزرگ رو الگو قرار بده ن منو:))

خب اسپا گوش اسمتم بامزس:))

ی سری سوالا پرسیدی ک ب شدت طولانین جوابش برا همین گفتم ی پست برات بذارم‌

خب سوال اولت خیر...

سوال دوم :ببین فرزند‌جان پیشنهاد ما ادامه دادن با مهندس مهربان هس:))

سوال سوم:من میگم اره ...ببین فرزند من میفهمم تو‌هدفت شریفه ترازتم انقدام فجیع نی ک بخای اینطوری کنی،مورد دیگ گیرمم اونی ک میگی هستی،می دونی اسپاگوش من دوبار ته این راهو رفتم حکایت رسیدن و‌نرسیدن شدن و‌نشدنشو این خودتی ک رقم میزنی،میدونی اسپاگوش ،سال اول کنکورم اگ فقط دوماه دندون رو‌جیگر میذاشتم الان رسیده بودم شک ندارم و سال دوم ما و‌همان اشتباهات گذشت...می دونی اسپاگوش تو‌ک الان مختصاتت خوب باشد این تراز مال شریف نیس ک بدرک...مگ فردا کنکوره ک‌ داری این طور حکم صادر میکنی؟۴ماه زمانی ک اگ تو بخای اسپاگوش بهت قول میدم‌میشه...

حاضرمم قسم‌بخورم پاش...باش رقابت واس شریف زیاد هرچی،توم‌کم نداری از اونا بکش بالا خودتو...خودت میگی اشکالاتو یافتتی،خب چی از این بهتر تو‌با تراز ۶۰۰۰و‌خورده خوب بهت قول میدم اون اشکالارو‌درستش کنی شریف واس توعه...

اسپاگوش درگیر تراز و‌کوفت و زهرمار نشو ک همین منو بدبخت کرد ببین اینارو‌ک دارم میگم برات قصه نیس ها ،حقیقت زندگی ی ادمه اسپاگوش لطفا با ی سری ا ز احساسات کاذب طعم تلخ پشت کنکور ماندن را سهم خودت نکن فک نکن سال بعد میش ۴۸ساعت ن اتفاقا باور کن باور کن میش ۱۲ساعت...

پس لطفا این چرندیات احمقانه را بنداز دور خودت گفتی حرفام میتونه بهت کمک کنه‌چون من ته این راهو رفتم و اومدم پ چون تهشو رفتم و‌اومدم دارم میگم این چرندیاتو بشنو و باور نکن و‌دراخر  لعنت بر قلم‌چی

اگر ب تراز بود الان جای کلی ادما باید فرق میکرد تلاشتو بکن ولی ن ب خاطر تراز هدف تو‌کنکور ....بیا جلو بی تراز و‌کوفت وظیفه را انجام بده این چیزایی ک تو‌بهش فک میکنی همش فرعه مهندس:))من تهشو‌میدونم ها پ باور کن

و‌مورد دیگ خب یکم س مطالعه و‌تست من‌گول زنندس:))من س مطالعه ام پایبنن ولی تعداد تستم بالاس حالا ن خیلی بالا ولی در حدی هس ک ب خاطر س مطالعه کمم خودمو نزنم:)) اونم خب مسلمه من دوسال دارم با این کتابا زمان بهم میبافم و کلهم پایمم خوبه...پ این جا من چیزی نگم در مورد خودم بهتره چون توم‌مدرسه ایی هستی پ کلی فرق داریم هرچن با اوضاعی ک داری من از تستات راضیم:))فقط بکش بالا چون با توضیحاتت گنجایشت بالاس:+)و‌مرور خودتم‌گفتی یکی ا  زمشکلات ک مطمنم رفعش میکنی چون تو‌هدف داری:))

ا ری حتما جامع سنجشو بیا:))

و‌سوال دیگتم هان،این بود ببین تحلیلی جیگره:))باهاش را بیا درصدتم بد نی،ولی می دونی چیه درد تحلیلی فرار بودنشع،از بس پر از فرموله پ نمین مرور زیادو بهت توصیه میکنم اره ب نظرم فک  خوبیه بعد برنامت با موج بیا جلو

خب من هندسه حذفی دارم:!روم ب دیوار...ببین من هندسم خوب و اثباتمم همین طور کلا قدرت اثباتم خوب ولی خب تشریحیش ، تستای هندسه رو‌اگ ۱۰دیق بهم‌وقت بدن حل میکنم ولی خب ۱۰دیق نیس و ی دیقه و اندیه..برا همین با تمام ارادتی ک ب اثبات قضایای هندسع دارم ی فوصلیو‌حذف کردم‌ولی تبدیلاتو حجمو‌دو‌فصل اول هندسه یک‌و‌دو رو دارم:))بقیش حذف درحد درسنامه بی تستی:))توم‌گفتی دایره رو‌حذف کردی میگم مشکلی نی ...

چون تست هندسه نمیش حساب روش باز کرد اره منم میگم عوضش بیشت  رو دیف ک جواب دادنش ب شرط  کار کردنش امکان پذیره کار کن...

پ اینم نگران نباش:))اون ک‌حذف اصن من ۱۰۰سال دیگ کنکو ر بدما ها باز تکواژ واژه مشتقات و مرکب و ربط و‌این کوفتیا حذفن:))عاغه تکواژ چیه پییففف...اینم توم با توضیحاتی ک دادی حالی بدتر از من داری:))حذفش اصن حلاله اری قرابتو بچسب:))

خب اسپاگوش برات موفق هایت هارو ارزو میکنم لیاتقتشو داری قول میدم اشکالاتو دیگ تکرار نکنی کلی بهت ر میشی...

معذرت برای دیر ج دادن...

مدرسه وقت گیره درس اما قدرشو بدون:)نذار بشی مث من ک برا رفتنش در حد ثانیه ...

نذار با اسم مدرسه و‌دبیرات اشکات بریزن...ازش خاطرن بساز این نفسای عاغرو‌ن مث من ک با تمام قوا گند زدم اصن نرفتم مدرسه بی خود و الکی...و اون روزای خوبو از خودم صلب کردم...

ببین رفیق من خوب تمومش کن از تمام توانت بهره ببر،اون حرف خودت من خیلی رو س مطالعه تاکیبد ندارم همون تعداد تست برام مهم تره اگ تعداد تستت خوبه ک فک کنم گفتی خوب پ نگران س مطالعه نباش شکر خدا نشون میدع ک تو‌پتانسیلت بالاس...

و‌اسپاگوش ب عنوان کسی ک دوتا پیرهن تو این راه پاره کردم بهت میگم ،درکت میکنم با تمام سلول هام حرفات عین پریسایسال ۹۵بود اما پریسای سال ۹۵بحرانی تصمیم گرف ...اشتبا فک کرد اشتبا چرتک انداخت حساب کتابش اشتباهی شد فک کرد ته خطه اما درس همون روزی ک فک کرد ته خطه پریسا فقط ی راند دیگ ب موفقیتش مونده بود ،اون روز لعنتی اردیبهشت کافی بود پریسا ی جور دیگ فک‌کنه اون روز خرداد ماه ک پی جزوم میگشتم و ی لحظه ک سرمو بالا اوردم و اون فکر لعنتی ب ذهنم رسید کافی بود پریسا ی چک محکم بزنه تو گوشش ومیگف خف شو‌و شرو میکرد ب خوندنش...

اسپا گوش توم دقیقا چیزی ب موفقیتت نمونده خرابش نکن ک مطمنم نمیذاری...

تهشو برو اسپاگوش مث الانت ک محکمی محکم بمون و حتی محکم تر اسپاگوش تهشو برو ببین نذار مث من ی عمر حسرت اینک اگ تا تهشو میرفتم شاید...رو‌دلت بمونه

گفتی جوابتو بدم‌چون مطمنی برات مفیده،برات نوشتم ب امید همون حرفت ک برات مفید باشه بهم‌گوش بده اسپاگوس کم نیار کم نذار...

اون فکرا خود کثافتشه خود  شیطونه نذار بهت مسلط شه بعد ها خلاص شدنش مصیبت است...

شکر خدا موقعیت فلاکت باری نیاری خیلیم خوبه و میتونه بهت  و بهتر و بهتر شه پ با قدرت کار کن و بیا جلو اسپاگوش...خدا منتظر توعه،منتظرش نذار چون درد شرمنده شدن خیلی سخته اسپاگوش درد شرمنده شدن هیچ دوایی تسکینش نمی دهد کشیدم ک میگم...

اشک شوق بی پایان را ب خودت ب خدات ب کسانی ک با تمام وجود دوست دارن هدیع بده ن غم را ن گریه ن اینک با هربار نگاه کردنت و‌مرور ی خاطراتی بارها و بارها پیر شوند و تو‌فقط نظارگرشان باشی...

اسپاگوش قوی باش دختر چیزی ک هنوز ازت صلب نشده را از خودت صلبش نکن اسپاگوش...این بزرگترین حماقت من بود سوت پایان را زمانی زدم ک درس کلی وقت داشتم...

خدایت را خدایت را دریاب خداوندت منتظظر توست منتظر رسیدنت می ماند...اسپاگوش فقط شرمنده نباش همین نذار ک انقد شرمنده بشی ک روت نشه ب اسمانش نگا کنی و ...اسپاگوش دست پر برو تهش چی میشه را رها کن تو وظیف را درس انجام بده اسپاگوش چرتک ننداز نگو من من من من...بگذار خدا کارش را انجام بدهد تو باشو تلاشت را تا اخرین نفس ۷تیر راس ساعت ۱۲و ۱۰دیق انجام بده و بقیش خدا داند...جوری بجنگ ک ۷تیر بگی من تمام اسپاگوش را گذاشتم تمامش را ن ی عمر  کی مرور ساده بشه کابوست و‌ همیشه خودت را سرزنشکنی ک اگ مرور میکردم ۴۰تا سوالو‌ج میدام...پس تو اسپاگوش را خالص در میدان بذار...می دونی اسپاگوش کم نذار ...

اسپاگوش اگ این ۴ماه ب شریف نرسی افسانن های سال بعد را باور نکن تو‌اگ ۴ماهه ب شریف نرسی بهت قول میدم ۱۰ساله ام نمیرسی...پس بجنگ دختر چیزی نمونده ک کارت دانشجویی شریفتو کنار کارت ملیت بذاری...

برات ارزوی ارامش را دارم ن چیز دیگر...هر سوال دیگ ایی داشتی در خدمتم ن اتفاقا من سر ذوق میام برا ادم های خوش انرژی مث شما بنویسم

و تاخییرم د  رنوشتن دلیلی بود ک بالا گفتم...خب اینو‌ پستو ک خوندی جلدی بپر پای درست وقت کشیم نکن:))

چیزی ب طلوع ناب ترین روز زندگیت نمانده بدو‌دختر...

توکل کن...توکل واقعی ن توهم توکل داشتن:))

تهشو تو‌تموم کن ن اشتباهات...


نظرات (6)
خانوم مهندس نمی دونم چی بگم ...جز دعا کردن جز دعای خوب بدرقه راهت ون هیچ‌کار دیگ ایی ازم بر نمیاد یکی از دوستام بهش گفتم از ی ی نفر تو‌وب سواال پرسیدم ولی تا حالا جواب نداده،دوستم گفت چقد دیوونه ایی،چ طوری توقع دذری کسی ک اونم شریف میخواد و رقیب و‌اینا بیاد بهت کمک کنه ب دوستم گفتم من این وبو چن ماهیه میخونم مطمنم نویسندش از اونا نیس...من مطمن بودم شما در کمک کردن چرتکه نمی اندازید و‌پر رنگ همیشه هستید...
حرفای شما انقد بهم روحیه ک میخام ی دوساعتی بخونم و‌بعد بخوابم و بعدشم برم مدرسه
خانوم مهندس وااایییی الان انقدپر انرژیم انقد شار ژم ک‌ه خدا میدونه،۱۰۰تا مشاور ب اندازه حرفای شما نتونست بهم کنه ودر واقع بهمم کمک نکردن...اما خرفای شما انقد اروم کننده انقد پر از نو رحمت خداوند بود که حس میکنم ناشکریه نعمت خداس اگر اسپاگوش پر انرژی نمانم حس میکنم کفر ب نعمتیه ک خدا این وب شمارو سر راهم قرار گذلشت...خانوم مهندس اگر غلط املایی دارم معذرت واقعیتش اشک امانم نمی دهد نمی دانی ابجی جانم نمی دانی چه امیدی ب دل منی ک داشت چروکیده میشد دادی چقد ارومم کردی،چون می دونم حرفات حقه و اصن اون حس دل سوزیت تو‌تکتک واژه هات و حرفات حس میکنم...خانوم مهندس ممنونم تنها کاری ک بلدم الان برم ویژه برای براورده شدن ارزوهاتون نماز بخونم و اینک شما رفتید تو ی اولویت دعاهام،خانوم مهندس می دونید امید ب کسی ک ارزوهاشو‌مرده میدید یعنی چی!؟؟یعنی پس دادن ارزوهاش یعنی الان من باز میتونم ب عکس شریف چسبیده ب در اتاقم لبخند بزنم...خانوم مهندس هیچی میرم سر نمازم میگم براتون...شکر بودنتان و‌ممنونم با اینک قرار ب نوشتنتون نبود سرم منت گذاشتید...بی اغراق میگم خانوم مهندس ب شریفم سوگند ،من ارزوهامو اول از خدا دارم بعدش از ا شما من باخت بودم خودمو ،مگ میش اون حرفای پر از حس خوب . واقعی شمارو بخونم و ارزوهام دوباره...ب شریفم سوگند خانوم مهندس ارزوهامو از وازه ب واژه حرفای شما دارم...خانوم مهندس خانومی،شکر شکر شکر اره بول میدم همین جا ب شریفتون سوگند ب شریفم سوگند محاله محاله ازش بگذرم‌محالن ...
ایشالا اشک شوق تان را تا چن ماه دیگ حاری بشه ایشالا خداییاااا اجابت کنید ارزوهای مهندس مان را...بقیش سر نمازم ویزه و تخصیی...اشک های شوق امشبم را از شما دارم مهرباااانننننننننن
جواب: مرا همان دعای سر نمازت کافیست
شکر برای ریختن این اشک هایت ک مطمنم این اشک ها می بافن موفقیت تورا
افرین بهت قهرمان اره بخونم منم دیفو میخونم میخابم:))اره بخون فردا های انرژی بری مدرسه جان ای جانم مدرسه:))
ب شریفت سوگند ک تو از پسش برمیای...
ممنون از این همه الطاف ولی من میگم نچ :)تو ارزوهاتو اهدافتو اول از خدا و بعدشم ان اسپاگوش پرانرژی داری ما یکم کاتالیز بودیم:))
منم مث خدایت ،مث عزیزانت منتظر خبرهای خوبت میمونم
حالام بپر درست:)

شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 01:49
امتیاز: 1 0
میشه ساعت مطالعه و تستتونو بگید://لطفا
جواب: نمی دونم پشت کنکوری هستید یا کنکوری ولی ب هرحال این سوال ب شدت بومی میشه و از ادمی ب ادمی دیگری با توج ب شرایطش فرق داره
ولی نمی دونم ...حالا پرسیدید میگم مثلا هفت قبل 30ساعت و 1500تست...
پ.ن کلهم 1200تاش اختصا30،بقیش عمومی...حالا ی وقتاییم 40ساعت و 1200..بستگی ب شعور من داره و اینک ساعت مطالعه معیارم نی ،بلک تعداد تسته
ی وقتاییم 50ساعت و 1200عموما مختلفه ولی س مطالعم از این بالاتر نمیشک بده،شما انجامش ندید

یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 01:01
امتیاز: 0 0
بعد شما می نالید شریف نمیرید لابد من میرم؟
چرا دوس دارید خودتونو بدبخت نشون بدید ک چی حالام لابد با رتب زیر 200هم موندید بعد ادای بدبختارو در میارید
کسی ک 30ساعت بخونهبعد 1500 اونم 90درصدش اختصاصی خو این یعنی شما خودتون کتابارو قورت دادید...من تو 70ساعت ب 1200ب زور میرسه اونم عمومی میخونم ن مث شما فقط اختصاصی
چرا از ترحم خوشتون میاد؟هی بگید من بدبختم من فلانم ک مردم براتون کامنت بذارن...
جواب: والا ی دور ک ن دو دور ک ن چن دور کامنت رو خوندم...من معذرت میخام...
چیزی ندارم ک ج بدم ،جز اینک ،وسط اون همه قضاوتی ک کر دید ی نفسی تازه میکردید....
موفق باشید ...

یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 01:10
امتیاز: 0 0
اره دیگ ادم های مثل شما تا ازتون تمجید بشه خوبید طونار مینویسید اصن پیت میذارید ولی اگ یکی حرف حقو بهتون بزنه
دیگ سریع رنگ عوض میکنید باور خانوم ،هدفت از اینک هی میگی من بدبختم من فلان تخریب بقیس ک کسی ازت عقب نیفته اره،؟نترس نداریم تو ایران کسی س مطالعش پایین باش ،ولی تست بزنه اون جوری..شریف ارزش نداره تف بشه ب انسانیت
جواب: می دونستید زلزله ی کرمانشا رو من گسل شو فعال کردم یا سانچیم من غرق کردم گفتم کامل کنم ک تو قضاوتتون خدایی نکرده چیزی کم نباش...

یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 01:18
امتیاز: 0 0
دوست عزیز تن رفتی ترمز بگیر ...
حداقل ی حرفی بزن که به یه دونه از پستای خانوم مهندس بخوره...
ایشون تو این وب هرکس کمکی خواست اماده باش بودن خیلی از خواننده های این وبلاگم بر اثر کمک های خانوم مهندس باهاشون دوست شدن...خود من این حال خوبمو مدیون ایشونم...ایشون اگ رقابت واسشون مهم بود عرگز ب من و امثال من کمک نمیکرد...اما ایشون رفاقت و شرافت و انسانیت براشون مهم تر از تمام ان غزولات است
نکند حسودیتون شد ک خانوم مهندس خانومی ،در کمترین زمان ممکن بالاترین کیفیتو دارنو اره؟
دضمن کسی که عاشق هدف باش تعاریفش از بدبختی و خوشبختی با ادم های معمولی مثل من و شما فاصله میگیره
این جام وب خودشونه ب خودشون ربط داره چی تایپ میکنن تا اون جام ک من خوندم پستاشونو بیشترش خاطره و روزانه نویسی بوده
نکنه توقع دارید ادمی ک مطمنه میره یونی تهران ولی حقشو میخورن بیاد بشکن بندازه://
خانوم مهندس خانومی بخشید ولی زورم گرف ماشالا شما هم ک هیچ ری اکشنی نداشتید:(
جواب: اسپا گوش لطفا درسات...
ایشونم حالا شاید ناراحت باشن کلهم سر بنده خالی اکشالیم نداره...من اهمیتی نمیدم
توم خودتو درگیر نکن...
از همین جا ب دوست محترم:بناب اینک مث اینک شما قصد تموم کردن ندارید من دیگ کامنت شمارو تایید نمی کنم...براتونم از ته دل ارزو میکنم شریف برید تا شمام بدونید حتی شریفم حتی شریفم ارزش این همه دعوا و قضاوت کاملا بی رحمانه رو نداره...

یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 01:29
امتیاز: 1 0
چرا تایید نمیکنید ؟؟حالا تمجید بود سریع ...
خانوم پریسا فقط من بدبخت نیستم بخوام حسودی یا هرچیز دیگه ایی،شما ن شریف هستید که بخام حسودی کنم شما دو سال پشت کنکور حسودی نداره خطاب ب طرفدارت...
اگر شریف بودید توجیه داشت نه ی پشت کنکوری
جواب: شرمنده شما از دیشب کمر همتو بستید ،منو دق بدید،ولی متاسفانه من از دیشب پوکیدم از خنده تشکر بابت ایجاد خنده بنده...
واقن موافقم طرفدار بنده اشتبا کرد برا من باید گریه کرد نه حسادتشما ببخشید توجیهش میکنم

دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 01:35
امتیاز: 0 1
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد